Informace poskytované dotčeným osobám

Ochrana osobních údajů účastníka a zákazníka, kteří jsou fyzickými a/nebo právnickými osobami, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. 

Provozovatel, společnost SuperDrive Training CZ, s.r.o., poskytuje zákazníkovi /účastníkovi tréninku (jak jsou uvedeni v Obchodních podmínkách dostupných na adrese www.superdrive.cz/obchodni-podminky), jako dotčené osobě, nasledující informace: 

Identifikační a kontaktní údaje provozovatele

SuperDrive Training CZ, s.r.o.

se sídlem Ostrovačická 935/63, 641 00 Brno-Žebětín, Česká republika

IČO:  06474136

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně – oddíl C, vložka 102325

dále jen “provozovatel”
 

Kontakt

Kontaktní osoba: Mgr. Lucia Solomon

telefonní číslo: +420 720 300 150

e-mailová adresa: lucia.solomon@superdrive.sk

Seznam zpracovávaných osobních údajů


Provozovatel získává pouze ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro splnění svých závazků ze smlouvy, které od něj zákazník objednáním poukazu, resp. tréninku očekává. Bez těchto údajů není možné zpracovat přijatou objednávku.

Zákazník a účastník každý samostatně a výslovně souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: 

- titul, jméno a příjmení / obchodní firma, 
- adresa bydliště /adresa sídla, 
- identifikační číslo, daňové identifikační číslo, 
- adresa elektronické pošty, 
- telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Účel zpracování údajů

Zákazník

Zákazník uděluje svůj výslovný, svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný souhlas se zpracováním osobních údajů provozovatelem, a to pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy o poskytnutí služeb /objednávky a pro následující účely:
1.    Zasílání informací a obchodních sdělení zákazníkovi;
2.    Vystavení daňového dokladu – faktury;
3.    Doručení objednaného poukazu a identifikace zákazníka před odevzdáním předem uhrazeného poukazu;
4.    Doplnění identifikačních údajů zákazníka do prezenční listiny a osvědčení o účasti na tréninku;
5.    Potvrzení objednávky, platby za poukaz, dodání objednaného poukazu – telefonicky a prostřednictvím elektronické pošty;
6.    Evidence zákazníků pro účely vedení jejich uživatelských účtů na webové stránce www.superdrive.cz a www.polygonbrno.cz;
7.    Evidence objednávek zákazníků pro řešení případných reklamací.;
8.    Zasílání informačních elektronických zpráv, za předpokladu, že se zákazník z jejich odběru neodhlásí;
9.    Statistické účely;

Zákazník výslovně prohlašuje, že je starší 16 let. Prohlašuje, že jestliže mu je méně než 16 let, tak požádal svého zákonného zástupce (rodiče, opatrovníka) o souhlas se zpracováním svých osobních údajů a zákonný zástupce tento souhlas udělil.

Zákazník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zákazník dále prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k provozovateli odvolat písemným oznámením doručeným na adresu provozovatele.

Účastník

Účastník (jde-li o osobou odlišnou od zákazníka) uděluje svůj výslovný, svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný souhlas se zpracováním osobních údajů provozovatelem, a to pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy o poskytnutí služeb /objednávky a pro následující účely:
1.    Zasílání informací a obchodních sdělení účastníkovi;
2.    Vystavení daňového dokladu – faktury;
3.    Doručení objednaného poukazu a identifikace účastníka před odevzdáním předem uhrazeného poukazu;
4.    Doplnění identifikačních údajů účastníka do prezenční listiny a osvědčení o účasti na tréninku;
5.    Potvrzení objednávky, platby za poukaz, dodání objednaného poukazu – telefonicky a prostřednictvím elektronické pošty;
6.    Evidence účastníků pro účely vedení jejich uživatelských účtů na webové stránce www.superdrive.cz a www.polygonbrno.cz;
7.    Evidence objednávek pro řešení případných reklamací.;
8.    Zasílání informačních elektronických zpráv, za předpokladu, že se účastník z jejich odběru neodhlásí;
9.    Statistické účely;

Účastník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Účastník dále prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k provozovateli odvolat písemným oznámením doručeným na adresu provozovatele.

Účastník uděluje souhlas se zhotovením obrazového a zvukového záznamu z tréninku, kterého se účastní, a s jeho použitím na marketingové a evidenční účely, přičemž uvedené použití může zahrnovat i zveřejnění takového záznamu na webové stránce provozovatele nebo prostřednictvím jiného média.

Zasílání informačních a reklamních oznámení

Zákazník a účastník každý samostatně výslovně souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím či službami provozovatele na elektronickou adresu zákazníka a/nebo účastníka a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení provozovatelem na elektronickou adresu zákazníka a/nebo účastníka. 

Práva dotčené osoby

Zákazník / účastník jako dotčená osoba má právo kdykoliv:
•    být informován o zpracování svých osobních údajů;
•    na přístup ke svým osobním údajům;
•    na opravu svých osobních údajů;
•    na výmaz – tj. „právo být zapomenut“;
•    na omezení zpracování svých osobních údajů;
•    vznést námitku, tj. právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů;
•    nebýt předmětem automatizovaného zpracování osobních údajů.

Příjemci osobních údajů

Zpracováním osobních údajů zákazníka / účastníka může provozovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě přímých dodavatelů provozovatele nebudou osobní údaje provozovatelem bez předchozího písemného souhlasu zákazníka a/nebo účastníka předávány třetím osobám. Osobní údaje budou předávány v nevyhnutelně potřebném rozsahu a v souladě se zákonem.

K smluvním dodavatelům provozovatele, kteří mu poskytují služby, při kterých nevyhnutelně dochází k poskytnutí údajů, patří:

- instruktoři

- odborní poradci provozovatele - účetní, auditoři, daňoví poradci, advokáti 

- správci IT služeb

- služby zápůjčky vozidel a připojištění

- služby v oblasti úschovy dokumentace a zálohování dat

- smluvní partneři poskytující služby v oblasti hromadného e-mailingu

Zákazník/účastník uděluje souhlas se zpracováním údajů společností Automotodrom Brno, a. s. se sídlem Masarykův okruh 201, 664 81 Ostrovačice, Česká republika, IČO:  60728825, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně – oddíl B, vložka 1451.

Provozovatel může osobní údaje zákazníka/účastníka předat příslušným orgánům a institucím, kterým je provozovatel povinen takové údaje poskytnout ve smyslu příslušných právních předpisů. 

Doba a způsob zpracování

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Doplňující informace

Provozovatel neodpovídá za obsah jakýchkoliv zpráv, zasílaných elektronickou poštou a jejich zabezpečení.

Rozhodne-li se zákazník využít elektronickou formu komunikace se zprostředkovatele, včetně zasílání jakýchkoliv údajů a dokladů prostřednictvím této formy komunikace, činí tak zákazník na svou vlastní odpovědnost. Provozovatel dále neodpovídá za uchování dat na koncovém zařízení zákazníka.

Provozovatel poskytuje příslušná data v běžném formátu, tj. formou e-mailu nebo prostřednictvím souborů .pdf, .doc(x), .xls(x), .jpg apod.). Zákazník je plně odpovědný za zabezpečení svého koncového zařízení proti náhodné ztrátě či poškození dat, a to včetně pravidelného zálohování dat.

Provozovatel v souladu s § 89, odst. 3. zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, využívá na svých webových stránkách tzv. soubory cookies, které zpracovává. Soubory cookies na webových stránkách provozovatele využívají také prodejci třetích stran, včetně např. Google, a to k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti webových stránek. Uživatel je oprávněn se z používání souborů cookies odhlásit (dle nápovědy ve zvoleném internetovém prohlížeči).

Více informací o právech zákazníka a účastníka (jde-li o osobou odlišnou od zákazníka) je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Tento dokument je platný od 28. 05. 2020

Johnson Controls

Eva Žemličková (HR specialist): ”Spolupráci se SuperDrive jsme začali v roce 2016 a hned v prvním roce jsme proškolili několik stovek našich zaměstnanců s využitím tréninku defenzivní jízdy. Tréninky byly na vysoké úrovni stejně tak jako znalosti a vedení školitelů. Následná zpětná vazba od zaměstnaců byla více než pozitivní - jak z pohledu informací ohledně platné legislativy či novinek, tak i z pohledu praktických tipů. Nadále plánujeme pokračovat ve spolupráci a doplňovat typy tréninků / školení zahrnutých do vzdělávacího plánu zaměstnanců dle aktuální potřeby.”

ZÁPADOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s.

Marta Rybárová (Koordinátorka vzdělávání ZSE): “Tréninky defenzivní jízdy SuperDRIVE jsou mezi našimi zaměstnanci již dobře známé a oblíbené. SuperDRIVE realizuje tréninky vysoce profesionálně, jak na úrovni práce samotných instruktorů, tak na úrovni administrace tréninků a zpracování podrobných výstupů za každého řidiče.”

ARVAL Slovakia

Eva Nosáľová (Marketing and Product Manager): “Se společností SuperDRIVE jsme v kontaktu již několik let, máme za sebou úspěšný event školy smyku, který proběhl hladce a všichni naši zákazníci si ho naplno užili. Těší nás, že máme spolehlivého partnera na motoristické eventy a zároveň i na vzdělávání řidičů. Partnera, který pro nás dokáže zastřešit komplexní aktivity pro řidiče - pro naše interní potřeby i pro naše klienty. “

Speedworld Hungary

Sebastian Laczhazy (CEO): “We have organized several smaller and larger events in different locations with SuperDRIVE and we are happy to plan even more joined events as it is a pleasure to work with such professional instructors. They are true motorist enthusiasts and experts in what they do, plus they have a friendly attitude which always helps to make a great event even better.”

TOYOTA MATERIAL HANDLING SLOVENSKO S.R.O.

Viktória Prevužňáková (Personální manažer / HR & Compliance Manager): “Tréninky EKO jízdy pro nás společnost SuperDRIVE realizuje již několik let a pomáhá nám tak zvyšovat hospodárnost jízd našich řidičů. Je velmi pozitivní vidět, že instruktoři SuperDRIVE umí naučit jezdit úsporněji i dlouholeté a zkušené řidiče. Je to přínosné jak pro naši společnost, tak i z globálně environmentálního hlediska.”

SLOVNAFT TRANS

Štefan Sabanoš (HSE Consultant): “Se společností SuperDRIVE jsme v kontaktu již 10 let a v dohodnutých intervalech realizujeme různé typy tréninků pro naše řidiče podle našich potřeb. SuperDRIVE dokáže zrealizovat tréninky nejen pro řidiče osobních aut, ale i náročné tréninky pro řidiče cisteren převážejících pohonné hmoty.”

CRH

Martin Ostrolucký (ND OH&S Coordinator): “Pro naší společnost je bezpečnost prioritou ve všech aspektech našich činností. Proto jsme velmi rádi, že nám společnost SuperDRIVE pomáhá zvyšovat bezpečnost našich zaměstnanců na cestách. Mnoho našich řidičů jezdí dlouhé trasy v těžkých nákladních vozech nebo v osobních autech hustým městským provozem, a tak je riziko nehody vysoké. I díky pravidelným školením řidičů se nám daří držet míru nehodovosti dlouhodobě na nízké úrovni.”

Heineken

Marek Šemelák (HR Specialist): “V rámci politiky naší mateřské společnosti pravidelně zabezpečujeme vzdělávání pro všechny naše řidiče ve snaze zvýšit bezpečnost a zároveň minimalizovat nehodovost a škody. Společnost SuperDRIVE se svým komplexním balíkem školení, včetně online kurzů, je pro nás ideálním řešením, protože nám umí zabezpečit všechny druhy potřebných školení “pod jednou střechou”. Tréninky defenzivní jízdy, které naši řidiči dosud absolvovali, byly pozitivně hodnocené všemi zúčastněnými zaměstnanci.”

Záleží nám na bezpečnosti provozu a baví nás sledovat, jak se za volantem zlepšujete. Od roku 2007 děláme vše pro to, abychom zabránili zbytečným úmrtím na silnicích.
Díky nám jezdí více než 40 000 lidí bezpečněji.
Spolupracujeme s nejmodernějším tréninkovým centrem v Evropě - Polygon Brno, které se nachází uprostřed Masarykova okruhu.

Naši klienti

Pro nezávaznou poptávku nebo více informací k nabídce pro firmy nás prosím kontaktujte e-mailem na info@superdrive.cz, telefonicky na +420 720 300 150, nebo použijte tento formulář a my Vás budeme kontaktovat.

Zajímavosti a novinky

x
Na zlepšení našich služeb používáme cookies. O jejich používání se můžete blíže informovat na stránce: ochrana údajů OK